เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ภาพรวมเส้นทางการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงภายในประเทศ

ภาพรวมเส้นทางการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงภายในประเทศ

ประเทศไทยมีแม่น้ำหลายสายที่สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีแม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน-นครไชยศรี-สุพรรณ และแม่น้ำแม่กลอง โดย แม่น้ำเจ้าพระยานั้น เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำ 4 สาย คือ ปิง วัง ยม และ น่าน โดยแม่น้ำวังไหลมารวมกับแม่น้ำปิง และแม่น้ำยมไหลมารวมกับแม่น้ำน่าน หลังจากนั้น แม่น้ำทั้ง 2 สายก็ไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ และไหลมาจนถึงจังหวัดชัยนาท ส่วนหนึ่งไหลแยกไปทางตะวันตกของประเทศเป็นแม่น้ำสุพรรณ-ท่าจีน ส่วนแม่น้ำสายหลักไหลต่อมาบรรจบกับแม่นํ้าน้อย และไหลเรื่อยลงมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดอยุธยา ความยาวจากจังหวัดนครสวรรค์ถึงอ่าวไทย ประมาณ 365 กิโลเมตร

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่นํ้าสายสำคัญที่สุด ทั้งได้ด้านขนส่งและเกษตรกรรมของภาคเหนือและภาคกลาง จากภูมิประเทศที่มีแม่น้ำสายหลักหลายสายนั้นจึงเกิดเส้นทางการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า และส่งออกโดยใช้เรือลำเลียงซึ่งเป็นเส้นทางของการขนส่งระหว่างโกดังสินค้า หรือท่าเรือริมน้ำสายต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลองกับเรือเดินสมุทรที่เข้ามาจอดรับส่งสินค้าเข้าและออกในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ และเกาะสีชัง บริเวณสินค้าที่ขนส่งด้วยเรือลำเลียงในเส้นทางต่างๆ มี ดังนี้
(1) ระหว่างท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยากับโกดังสินค้า
(2) ระหว่างท่าริมแม่น้ำป่าสักกับโกดังสินค้า
(3) ระหว่างท่าริมบางปะกงกับโกดังสินค้า
(4) ระหว่างท่าริมแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองกับเรือบรรทุก
(5) ระหว่างท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือบรรทุก
(6) ระหว่างท่าริมแม่น้ำป่าสักกับเรือบรรทุก
(7) ระหว่างท่าริมบางปะกงกับเรือบรรทุก
(8) ระหว่างท่าริมแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองกับเรือบรรทุก

สินค้าหลักที่ขนส่งด้วยเรือลำเลียงได้แก่ สินค้าเข้าและออกประเทศ สำหรับสินค้าอื่นๆ ที่มีการขนส่งด้วยเรือลำเลียง เช่นกัน ได้แก่สินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศประเภททราย หิน และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยสินค้าเข้าที่สำคัญๆ ที่ขนส่งด้วยเรือลำเลียง ได้แก่ เหล็ก กระดาษ ถ่านหิน ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ แร่ ไม้ซุงไม้แปรรูป ข้าวสาลี กากถั่ว เม็ดพลาสติก และกำมะถัน ส่วนสินค้าออกที่สำคัญๆ ที่เรือลำเลียงขนส่ง ได้แก่ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง แป้งมัน ข้าวสาร กาก น้ำตาล น้ำตาลทราย น้ำตาลดิบ ข้าวโพด กากถั่ว ปูนซิเมนต์ และอื่นๆ

Tue, February 24 2015 » การทำธุรกิจ