เรื่องราวของธุรกิจกับโลกออนไลน์

พูดคุยเรื่องราวกับกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

ปูทางขนส่งไทยเป็นรับอาเซียนเตรียมตัวรับมือให้ดี

การเปิดเสรีอาเซียน หรือ การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เต็มรูปแบบปี 2558 เริ่มได้ยินหนาหูขึ้นมาเรื่อยๆ ต้องยอมรับว่า เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วที่ประเทศไทยต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์มากที่สุด… แน่นอนว่า หากประเทศไทยสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และถนน ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ คำว่าฮับ หรือ ศูนย์ กลางการขนส่งในภูมิอาเซียน ไม่น่าจะยาก เพราะจากสภาพภูมิประเทศของไทยแล้วมีพรหมแดนติดกับประเทศในอาเซียนมากที่สุด จึงจำเป็นต้องใช้จุดเด่นจุดนี้ให้ได้เปรียบมากที่สุดเช่นกัน!!! ที่สำคัญทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องผนึกกำลังกันให้มาก และเร่งศึกษาทำความเข้าใจเพื่อรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทั้งถนน, ท่าเรือ, สนามบิน และรถไฟ ในขณะนี้ค่อนข้างมีความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในปี 58 แต่จะเป็นการเปิดเสรีในบางเซ็กเตอร์เท่านั้น ซึ่งในภาคการขนส่งนั้น แม้ระบบโครงสร้างพื้นฐานจะมีความพร้อม แต่ยังติดขัดในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น การประกันภัย, การขนส่งโดยรถผ่านแดน,ใบขับขี่ และเส้นทางการเดินรถ เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องมีคนกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศในอาเซียนมาร่วมกำหนดระเบียบแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ และยังต้องเตรียมความพร้อมของบุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง AEC […]

more... »

Sat, October 17 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ปูทางขนส่งไทยเป็นรับอาเซียนเตรียมตัวรับมือให้ดี

ประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางน้ำ

การค้าขายในอดีตที่อาศัยเส้นทางน้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกที่สุด ทั้งทางราชการและราษฏรอาศัยแม่น้ำลำคลองเป็นทางสัญจร มีการขุดลอกคลองให้ลึกหรือขุดคลองเพิ่มเติม หรือเชื่อมโยงแม่น้ำกับแม่น้ำ หรือแม่น้ำกับทะเล เพื่อความสะดวกในการใช้เรือพายหรือเรือแจวชนิดต่างๆ และบางทีก็ใช้เรือใบ การค้าขายของไทยสมัยก่อนนั้นเน้นทางน้ำเป็นหลัก เพราะการคมนาคมทางน้ำเป็นการคมนาคมหลักของคนไทย ซึ่งอาจจะเห็นได้จากการมีตลาดน้ำต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าและบริการตามความถนัดของแต่ละครอบครัว เป็นแหล่งรายได้ที่สุจริตของแต่ละครอบครัว เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชนรวมถึงจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนด้วย และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระดับชุมชน รวมถึงการช่วยธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน การขนส่งทางน้ำนับว่าเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุด โดยสามารถขนส่งในปริมาณที่มากในคราวเดียวกัน ดังนั้นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยจึงเป็นการขนส่งทางน้ำหรือทางทะเลเป็นหลัก สำหรับภาพรวมของธุรกิจขนส่งทางน้ำคาดว่า จะเติบโตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยหนุนได้แก่ การฟื้นตัวของการส่งออก การปรับตัวขึ้นของดัชนีค่าระวางเรือ และการขยายตัวของการค้าชายแดนจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ในขณะที่การขนส่งทางน้ำภายในประเทศทั้งการขนส่งทางลำน้ำ และทางชายฝั่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจับตามองสำหรับผู้ประกอบการ เนื่องเป็นวิธีการที่สามารถประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนรวม อันจะเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังมีประเด็นท้าทายหลายประการในการที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากการขนส่งทางน้ำในปัจจุบันเผชิญกับปัญหาในหลายด้าน ทั้งความกว้างของร่องน้ำและแม่น้ำตื้นเขินทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าทางน้ำได้ ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เอื้ออำนวยเพียงพอ อาทิ ท่าเรือมีความแออัด และไม่มีถนนเชื่อมต่อกับท่าเรือโดยตรง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านของกฎหมายที่มีความล้าสมัย โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การออกใบอนุญาตเดินเรือ และการต่อทะเบียนเรือ โดยปัจจุบันเมื่อจดทะเบียนเรือแล้วต้องขออนุญาตเดินเรืออีกครั้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาจากทั้งฝั่งภาครัฐและเอกชน

more... »

Tue, September 22 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางน้ำ

การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างมาก

การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางโลจิสติกส์ ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการค้าระหว่างประเทศการบริการที่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเสนอให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามีตั้งแต่การจัดการเกี่ยว กับเส้นทางการส่งสินค้าและงานพื้นๆ เช่น การจองระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า หรือการดำเนินการ พิธีการศุลกากร จนถึงการให้บริการบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดการทางด้านการขนส่งครบวงจรและกระบวนการจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังที่ต่างๆลักษณะของการขนส่งที่ดี การขนส่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์และการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะการขนส่งที่ดีดังนี้ 1. มีความปลอดภัย ซึ่งในการขนส่งต้องมีระบบการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทำการขนส่ง 2. มีความรวดเร็วตรงต่อเวลา ทันเวลาตามความต้องการของผู้บริโภค สินค้าบางประเภทมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา เช่น ผลไม้ ดอกไม้ สิ่งมีชีวิต ถ้าขนส่งล่าช้าจะทำให้สินค้าเน่าเสียทำให้ธุรกิจเสียหายได้ 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกการขนส่งที่เหมาะสมและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ 4. มีความสะดวกสบาย ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งทีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพื่อการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกวิธีการขนส่ง – ตัวผลิตภัณฑ์ (ของแข็ง, ของเหลว, มูลค่า) ดูทางกายภาพ – แหล่งที่ตั้งของตลาดและระยะทาง (ดูเส้นทางการขนส่ง) – ความเร็ว (ดูค่าระวาง) – อัตราค่าระวาง (Freight Rate) – ความน่าเชื่อถือ (Dependability) รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ […]

more... »

Sat, August 22 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างมาก

ข้อตกลงเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์โดยอาศัยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่เอื้ออำนวยทำให้สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นได้ไม่ยากนัก เช่น เวียดนาม จีน สิงคโปร์ เป็นต้น ประเทศไทยจึงสามารถอาศัยยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ดังกล่าวในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์อาเซียนในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกและไปยังตลาดโลกในอนาคตได้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทำความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในประเทศอาเซียนหลายฉบับ เช่น – ความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศที่ออกโดยประเทศอาเซียน – ความตกลงว่าด้วยการยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้ในการพาณิชย์สำหรับรถบรรทุกสินค้าและรถบริการสาธารณะที่ออกโดยประเทศอาเซียน – กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน – ความตกลงว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ – พิธีสารฉบับที่ 1 การกำหนดเส้นทางการขนส่งผ่านแดน – พิธีสาร 3 ประเภทและปริมาณรถ – พิธีสาร 4 ข้อกำหนดด้านเทคนิคของรถ – พิธีสาร 5 แผนการประกันภัยรถภาคบังคับอาเซียน – พิธีสาร 8 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการปฏิบัติตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน – พิธีสาร 9 สินค้าอันตราย เป็นต้น ความตกลงหรือพิธีสารเหล่านี้เป็นการทำความตกลงเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยคำนึงถึงมิติด้านการขนส่งและมิติด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ประเทศไทยจึงควรตรากฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว […]

more... »

Wed, July 22 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ข้อตกลงเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในประเทศอาเซียน

ระบบความปลอดภัยเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

ความนิยมการขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของระบบการค้าระหว่างประเทศในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยอาศัยการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอด มีการนําเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ขณะนี้บนเรือและทางการท่าเรือมีการบังคับใช้ ข้อบังคับ ISPS Code ซึ่งเป็นระบบการรักษาความปลอดภัยบนเรือและท่าเรือตาม SOLAS Chapter VI/IMO กำหนด โดยระบบนี้บังคับให้เรือและท่าเรือร่วมมือกันในการตรวจสอบและบันทึก เฝ้าระวังภาวะความเสี่ยงที่จะคุกคามต่อความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ และในท่าเรือแหลมฉบังเองก็มีการนำระบบ C-TPAT ที่เกี่ยวเนิ่องกับการตรวจสอบความปลอดภัยมาใช้กับหน่วยงานศุลกากร โดยเฉพาะสินค้าที่มีจุดหายปลายทางไปยังสหรัฐฯ อีกทั้งยังประยุกต์ใช้ข้อบังคับ BEST ซึ่งก็คือระบบติดตามการเคลื่อนย้ายตู้ ด้วย e-Seal หรือกฎข้อบังคับ Bio-terrorism Act ที่ควบคุมด้านผลิตภัณฑ์อาหาร คน สัตว์ และ CSI มาตรการรักษาความปลอดภัยตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อเป็นมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยสินค้าที่ส่งเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา จุดประสงค์หลักของการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อการเดินทางในเชิงของการพาณิชย์และการทหารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเครื่องยนต์ของเรือได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้สามารถเดินทางได้ไกลขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อถึงในยุคปัจจุบันเครื่องจักรกลต่างๆก็ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาใช้น้ำมัน และแม้กระทั่งใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนต่อไป แต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของการใช้การขนส่งทางทะเลในเชิงพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกไทย อันเนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและหลายประเทศยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สินค้าส่งออกทางเรือของไทยที่สำคัญมีแนวโน้มดีขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่คาดว่าหลายอุตสาหกรรมจะกลับมาผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพในปีนี้

more... »

Wed, June 10 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบความปลอดภัยเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

ยกระดับการขนส่งไทยเชื่อมโยงเส้นทางการค้าในภูมิภาค

โครงสร้างระบบขนส่งสินค้าของไทยในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าภายในประเทศเป็นการขนส่งทางถนนกว่า 80% รองลงมาเป็นทางแม่น้ำ 9% ทางชายฝั่งทะเล 8% ทางรถไฟ 2% และทางอากาศไม่ถึง 1% ขณะที่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ขนส่งทางทะเลเกือบ 89% รองลงมาเป็นทางถนน 10% และอื่น ๆ อีก 1% จะเห็นได้ว่าการขนส่งของไทยยังพึ่งพาทางถนนเป็นหลัก ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งสินค้าทางถนนสูงกว่าทางรถไฟและทางน้ำ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศคู่แข่งสำคัญในอาเซียน พบว่าสถานะของไทยอยู่ในระดับปานกลาง ยังเป็นรองสิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่เหนือกว่าอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง แม้ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานของไทยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน แต่นับว่ายังห่างกับสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่พอสมควร นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยล้วนเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อรองรับการค้าที่จะขยายตัวขึ้นจาก AEC รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของโลกอย่างจีน ด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงในหลายเส้นทาง อาทิ กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับสิงคโปร์ กรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห์ซิตีของเวียดนาม เมืองคุนหมิงของจีนกับนครเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว ยังไม่นับโครงการขยายท่าเรือและท่าอากาศยานของหลายประเทศในอาเซียน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ แต่ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่างชาติ เพื่อที่ผู้ให้บริการไทยจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดน โดยเฉพาะการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV ที่จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยบริเวณแนวชายแดน การคมนาคมและการขนส่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ […]

more... »

Mon, April 27 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ยกระดับการขนส่งไทยเชื่อมโยงเส้นทางการค้าในภูมิภาค

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเข้าสู่ AEC

การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมระบบการเชื่อมต่อและการขนส่งให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆในอาเซียน โดยพัฒนาโครงข่ายการขนส่งและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของประตูการค้าให้สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประสิทธิภาพประตูการค้าชายแดน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่มีพรมแดนติดต่อระหว่างกัน ให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจเกิดความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น สถานีขนส่งสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดพักรถ ให้มีความสะดวกและเป็นมาตรฐานสากล ความจำเป็นและสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตของความต้องการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้ง กระทรวงคมนาคมได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสัดส่วนรูปแบบการขนส่งไม่สอดคล้องกับต้นทุน จึงทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง การเชื่อมโครงข่ายคมนาคมกับประตูการค้าเมืองหลักและกทม.และปริมณฑล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรางรถไฟทางคู่ ในเส้นทางรถไฟเดิม ในช่วงที่มีปัญหาความคับคั่งการเดินรถ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและสำหรับขบวนรถไฟท้องถิ่นให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะวางมาตรฐานใหม่สำหรับอนาคตโดยการสร้างทางรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความรับรู้ เผยแพร่ และชี้แจงข้อมูล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย

more... »

Mon, March 30 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเข้าสู่ AEC

ภาพรวมเส้นทางการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงภายในประเทศ

ประเทศไทยมีแม่น้ำหลายสายที่สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีแม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน-นครไชยศรี-สุพรรณ และแม่น้ำแม่กลอง โดย แม่น้ำเจ้าพระยานั้น เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำ 4 สาย คือ ปิง วัง ยม และ น่าน โดยแม่น้ำวังไหลมารวมกับแม่น้ำปิง และแม่น้ำยมไหลมารวมกับแม่น้ำน่าน หลังจากนั้น แม่น้ำทั้ง 2 สายก็ไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ และไหลมาจนถึงจังหวัดชัยนาท ส่วนหนึ่งไหลแยกไปทางตะวันตกของประเทศเป็นแม่น้ำสุพรรณ-ท่าจีน ส่วนแม่น้ำสายหลักไหลต่อมาบรรจบกับแม่นํ้าน้อย และไหลเรื่อยลงมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดอยุธยา ความยาวจากจังหวัดนครสวรรค์ถึงอ่าวไทย ประมาณ 365 กิโลเมตร แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่นํ้าสายสำคัญที่สุด ทั้งได้ด้านขนส่งและเกษตรกรรมของภาคเหนือและภาคกลาง จากภูมิประเทศที่มีแม่น้ำสายหลักหลายสายนั้นจึงเกิดเส้นทางการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า และส่งออกโดยใช้เรือลำเลียงซึ่งเป็นเส้นทางของการขนส่งระหว่างโกดังสินค้า หรือท่าเรือริมน้ำสายต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลองกับเรือเดินสมุทรที่เข้ามาจอดรับส่งสินค้าเข้าและออกในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ และเกาะสีชัง บริเวณสินค้าที่ขนส่งด้วยเรือลำเลียงในเส้นทางต่างๆ มี ดังนี้ (1) ระหว่างท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยากับโกดังสินค้า (2) ระหว่างท่าริมแม่น้ำป่าสักกับโกดังสินค้า (3) ระหว่างท่าริมบางปะกงกับโกดังสินค้า (4) ระหว่างท่าริมแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองกับเรือบรรทุก […]

more... »

Tue, February 24 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ภาพรวมเส้นทางการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงภายในประเทศ

ประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ได้มีส่วนผลักดันด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำธุรกิจที่ทลายเส้นพรมแดนทั่วโลกที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไม่ไร้ขีดจำกัดด้วยเหตุนี้การทำธุรกรรมต่างๆกับคู่ค้าที่อยู่ต่างมุมโลกนั้นสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้การขนส่งโลจิสติกส์นั้นมีการแข่งขันก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย สำหรับประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจมีมากมายหลายประการดังต่อไปนี้ 1.ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพราะจะช่วยให้การบริหารจัดการในเรื่องของการขนย้ายสินค้า การบริหารวัสดุคงคลัง การแบ่งระบบหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานและการผลิต การตรงต่อเวลา รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าอีกด้วย 2.ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะธุรกิจที่มีบริการที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนั้น จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการแข่งขันที่สุด 3.ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ เพราะระบบจะเข้ามากำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้ารวมถึงคลังสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายลดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งอาจใช้วิธีการบรรจุสินค้าด้วยซองพลาสติกแทนที่การห่อด้วยกระดาษที่มีต้นทุนสูงกว่าจึงทำให้การส่งในแต่ละเที่ยวได้จำนวนที่มาก ทำให้เพิ่มกำไรได้มากขึ้น 4.ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า เนื่องจากระบบการจัดการจะทำให้สินค้าทุกชนิดที่ผู้ประกอบการขายนั้นนำส่งไปถึงมือลูกค้าโดยทันทีและในเวลาที่น้อยที่สุด 5.ช่วยในการขนส่งในระยะเวลอันสั้น เพราะสามารถส่งไปถึงมือลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงจัดเป็นการรักษาผลประโยชน์และส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่ง 6.สามารถช่วยสนับสนุนการขายได้ เพราะหากธุรกิจสามารถนำส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าได้โดยตรง จะมีความได้เปรียบที่สูงมาก และมีโอกาสในการปิดการขายได้เร็วกว่าคู่แข่ง 7.การขนส่งโลจิสติกส์สามารถบริหารงานได้อย่างทั่วถึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบที่มาที่ไปในส่วนต่างๆได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรที่จะเริ่มศึกษาและนำเอาโลจิสติกส์มาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อจะมาช่วยในการจัดการกับสินค้าในปัจจุบัน เพราะที่สุดแล้วผู้ที่ริเริ่มทำอะไรก่อนนั้นจะเป็นจะได้เปรียบและประสบความสำเร็จก่อน

more... »

Fri, January 30 2015 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ประโยชน์ของโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

เนื่องจากเวลาเป็นอุปสรรคสำคัญในการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางถนน สำหรับสินค้าบางประเภทแล้วเวลาที่ใช้ในการขนส่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าที่ต้องการแข่งกับเวลาและลดความเสียหาย เพราะความเร็วสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทุกประเภท และยังสามารถขนส่งได้ระยะทางได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนน และยังสามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ซึ่งจะ ขึ้นกับลักษณะของภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นหลัก แต่การขนส่งทางอากาศจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก นอกจากนี้ การขนส่งทางอากาศใช้ระยะเวลาในการรวบรวมและกระจายสินค้าเพื่อเตรียมการขนส่งในบริเวณคลังสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้คลังสินค้าร่วมกับการขนส่งรูปแบบอื่น ฉะนั้นแล้วอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ นับเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก ปัจจัยสําคัญที่ทำให้การขนส่งทางอากาศเติบโตขึ้น ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งทิศทางการแข่งขันทางการค้าในโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและเป็นบริการที่กำลังกลายเป็นข้อได้เปรียบหลักของการแข่งขันในอนาคต ดังนั้นสนามบินและเทคโนโลยีโลจิสติกส์สมัยใหม่จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง สำหรับพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ระวางบรรทุกและน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศมี 3 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight) จะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านบนทั้งหมด ที่สามารถบรรทุกสินค้าได้เฉพาะด้านล่าง และด้านเป็นสัมภาระของผู้โดยสาร 2) เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main deck Loader) จะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านบน (Upper deck และ/หรือ ครึ่งหนึ่งของ Main deck) และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด 3) เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight / […]

more... »

Mon, December 15 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การขนส่งสินค้าทางอากาศ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

การพัฒนารถไฟให้เป็นระบบคมนาคมขนส่งหลักของประชาชนส่วนใหญ่เป็นแนวทางที่จะสร้างการขนส่งอย่างยั่งยืนที่เน้นความคุ้มค่าระยะยาว สามารถขนส่งผู้โดยสารได้คราวละจำนวนมาก ช่วยลดความต้องการในการใช้รถส่วนตัว ลดการสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งนานาอารยประเทศต่างก็พัฒนาระบบรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทาง ในการเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการจัดการการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมืองและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งผลักดันรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง การที่หลายประเทศยังคงเดินหน้าทำโครงการรถไฟความเร็วสูง ทั้งๆที่รู้ว่าโดยตัวของโครงการเองนั้นขาดทุนแน่นอน เพราะประเทศที่มุ่งจะสร้าง HSR นั้นมิได้ประเมินผลของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากความคุ้มค่าทางการเงินของตัวโครงการ  HSR โดยพิจารณาในมุมแคบจากยอดจำหน่ายตั๋วโดยสารหรือการเก็บผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องใช้ควบคู่กับการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจในวงกว้าง อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การสร้างความเจริญ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมหาศาล การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการขนส่งและการประหยัดเวลาต่อภาคธุรกิจ การเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชน  การเพิ่มความมั่งคั่งของประชาชนผ่านการเพิ่มมูลค่าที่ดิน เป็นต้น ด้วยศักยภาพของแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ในอนาคต สามารถเชื่อมจากฝั่งไทยไปยังลาว ผ่านทางจังหวัดหนองคาย สู่นครเวียงจันทร์ และยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงจีนได้ด้วยเส้นทางนี้จึงเปรียบเหมือนประตูสู่อาเซียนที่จะโยงใยเครือข่ายการเดินทาง เชื่อมโยงเครือข่ายการค้า เชื่อมต่อการลงทุน รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม จึงให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งรถไฟความเร็วสูงสายอีสานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั้งภูมิภาค เพื่อเชื่อมเมืองไทยเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว ยังสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล คุณประโยชน์ของรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขนคนเป็นปริมาณมากและการย่นระยะเวลาการเดินทางเท่านั้น แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชน โดยการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้กับประชาชน นอกจากนั้นการพัฒนาที่กระชับพื้นที่อยู่ในวงรอบ ได้ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความคุ้มค่า […]

more... »

Wed, November 26 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบขนส่งด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์

บริการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศต่างๆมีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น แต่ต้องใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงสูง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีราคาแพงและจำเป็นที่ตลาดมีความต้องการสูง มีน้ำหนักไม่มากเกินไปปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกมีสายการบินพาณิชย์ของตนเอง เพื่อใช้ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางอากาศกำลังมีบทบาทและมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการขนส่งทางอากาศประเภทสินค้าที่นิยมใช้บริการขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่ ได้แก่ สินค้าประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีและของมีค่าต่างๆ นอกจากนี้ยังนิยมขนส่งสินค้าประเภทผัก ผลไม้ ที่ต้องการรักษาสภาพให้คงความสดอยู่เสมอ ซึ่งสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศตามท่าอากาศยานที่สำคัญ โดยภาพรวมการแข่งขันทางธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศในปัจจุบันนี้ คู่แข่งที่สำคัญในภูมิภาคนี้ คือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเราจะมีคู่แข่งทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์ 1. เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน การขนส่งทางอากาศเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขั้นด้านการบริการลูกค้า 2. เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ การขนส่งทางอากาศมีบทบาทที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตตลาดเดิม ตลาดที่อยู่ห่างไกลการขนส่งทางผิวโลกใช้เวลานาน 3. เปิดโอกาสให้เข้าตลาดใหม่ การขนส่งทางอากาศเอื้อต่อการส่งปริมาณน้อยทำให้การเข้าตลาดใหม่ต้นทุนไม่สูงและมีความเสี่ยงน้อย 4. ตอบสนองลูกค้าด่วน การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้สินค้าอย่างเร่งด่วน 5. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ปริมาณสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนสินค้าคงคลัง การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็วทำให้บริษัทไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก

more... »

Thu, October 30 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบขนส่งด้วยเครื่องบินกับโลจิสติกส์

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ 1. การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด สำหรับการขนส่งภายในประเทศ 2. การขนส่งทางราง มีข้อจำกัดในด้านสถานที่ตั้งและสถานีบริการ ต้นทุนการขนส่งต่ำ และสามารถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละมากๆ 3. การขนส่งทางน้ำ สามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุดและเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ 4. การขนส่งทางอากาศ ใช้สำหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และต้องการความเร็วสูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ำหนักและปริมาตรน้อย 5. การขนส่งทางท่อ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่รับและส่งสินค้าที่แน่นอน ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้เอื้ออำนวยให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่งทางรางยังคงมีข้อจำกัดอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการตอบ สนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การขนส่งทางรางยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งการขนส่งสินค้าระยะไกล จะใช้การขนส่งโดยรถไฟและใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้าระหว่างจุดต้นทางสินค้ากับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วนระยะใกล้จะใช้การขนส่งทางถนน นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่ง เช่น ทางน้ำซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า […]

more... »

Sat, September 13 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป

การขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท

ปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น 2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น 3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ (Backhauling cost) ด้วย ในส่วนที่เป็นเรื่องของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้เกิดการปรับตัวของราคานํ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง ซึ่งต้นทุนค่านํ้ามันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนมากของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ต้องแบกรับภาระด้านต้นทุน ในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดต้นทุนในการขนส่ง อาทิเช่น 1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ำมันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ […]

more... »

Sat, August 9 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on การขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท

ระบบโครงสร้างการขนส่งกับการทำธุรกิจ

การขนส่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่นำปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปยังที่ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ ดังนั้น การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต่ำจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน และยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย ที่ผ่านมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้มีการก่อสร้างถนนและขยายถนน 4 ช่องจราจรไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ผลที่ตามมาคือการขนส่งทางถนนจึงเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศโดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 แต่เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรางและทางน้ำสำหรับการขนส่งจำนวนมาก ๆ เนื่องจากการขนส่งทั้งสองรูปแบบมีต้นทุนต่อหน่วยโดยเปรียบเทียบต่ำกว่าการขนส่งทางถนน ปัจจุบันโลกแห่งการค้ามีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลของแต่ละประเทศได้มีการทำข้อตกลงการค้าขายระหว่างประเทศให้มีความ เป็นเสรีมากขึ้น กฎระเบียบ ภาษีที่เปรียบเสมือนกำแพงที่ปกป้องผู้ประกอบการในประเทศก็ถูกผ่อนปรน มีการเคลื่อนย้าย สินค้า การบริการ การลงทุนและเงินทุนระหว่างประเทศ กลายเป็น โลกเศรษฐกิจที่ไม่มีพรมแดน อย่างไรก็ดี การเปิดการค้าเสรีให้ผลทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจไทย โดยผลในด้านบวก อาทิ การขยายตลาดการค้าในประเทศคู่สัญญา โอกาสการขยายการลงทุน และการรองรับการลงทุนจากประเทศคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ผลด้านลบจากการเปิดการค้าเสรี เช่น สินค้าที่ผลิตในประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงจากสินค้านำเข้า เนื่องจากกำแพงภาษีสินค้าบางประเภทถูกปรับลดลง หรือยกเลิก ส่งผลให้สินค้านำเข้าอาจมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ เป็นต้น และภาวะดังกล่าวนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยและธุรกิจให้ต้องปรับตัว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า ยังคงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เห็นได้จากนโยบายของภาครัฐที่มีแผนการที่จะเจรจาการค้าเสรีกับอีกหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่จะมีผลต่อธุรกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา […]

more... »

Sat, July 19 2014 » การทำธุรกิจ » Comments Off on ระบบโครงสร้างการขนส่งกับการทำธุรกิจ